GISportal
Jedeme i díky Vám

Konferencia OSSConf 2019 (report)

V dňoch 2.7. – 4.7.2019 sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutočnil 11. ročník konferencie OSSConf. Konferencia je primárne venovaná otvorenému softvéru vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach. Aktuálny 11. ročník zastrešoval osem tematických blokov: 3D tlač, Open Data, Open GIS, Open Hardware, OSS vo vzdelávaní, TeX a jeho priatelia, Vývoj OSS. Nás samozrejme najviac zaujímala sekcia venujúca sa GIS-om (t.j., sekcia OpenGIS & OpenData), ktorá prebehla 4.7.2019.

Sekcia „OpenGIS & OpenData“ bola rozdelená do troch blokov. V dopoludňajšom bloku vystúpilo päť rečníkov. Ako prvý sa predstavil Martin Dobiaš (Lutra Consulting) s témou „Za oponou úspešného open source GIS projektu“. Prednáška bola venovaná open source softvéru QGISu. V rámci nej autor premietol cestu o tom, ako sa z nejakého „hračkárskeho projektu“ stal softvér na profesionálne využitie, či už na univerzitách, vo firmách, verejnej správe a pod. Autor v príspevku naznačil, že QGIS je najmä desktopová aplikácia, no v posledných rokoch sa rozširuje aj serverové použitie, t.j. ľudia môžu nasadiť QGIS na svoje mapové servery a mať rovnaké zobrazenie máp či už na desktope alebo na serveri. V rámci prednášky zazneli aj odpovede na otázky: Kto vytvára QGIS? Aká je motivácia ľudí prispievať? Bude projekt existovať aj za niekoľko rokov? Na koho sa môžeme obrátiť v prípade problémov? Kto môže ovplyvniť smerovanie projektu? Súčasťou prezentácie boli aj pekné obrázky (viď nižšie), ktoré poukazujú  na rastúci záujem ľudí o QGIS.

Google Trends – QGIS – 2004-2019 (obr. z prezentácie M. Dobiáša)
Google Trends – QGIS vs ArcGIS – 2004-2019 (obr. z prezentácie M. Dobiáša)

Rečník na záver dodal, že QGIS je udržateľný projekt a to vďaka trom veciam: (1) komunite na ktorej to celé stojí, (2) darcom a sponzorom, (3) komerčnej podpore. V závere bola ešte adresovaná pozvánka na veľkú GIS konferenciu „FOSS4G“, ktorá sa uskutoční koncom augusta (26 – 30.8.2019) v Bukurešti.

Ako druhý rečník sa predstavil Jáchym Čepický s príspevkom „OpenGeoLabs: technická podpora pre otvorený softvér pre GIS“. V príspevku prezentoval firmu OpenGeoLabs s.r.o., ktorej cieľom je budovať otvorený softvér pre GIS. Firma vznikla v roku 2014 a má zhruba 10 spolupracovníkov. Firma sa snaží najmä o to, aby otvorený softvér bol braný ako plnohodnotná alternatíva ku komerčnému softvéru. V rámci príspevku zazneli aj informácie o tíme GISmentors, ktorý školí otvorený softvér pre GIS (napr. QGIS, GRASS GIS, databázy, programovanie v Pythone a pod.).

Prezentácia J. Čepického

Príspevok ďalšieho rečníka Petra Mártona (Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita) sa venoval rozvoju open source GISu v Žiline v akademickom roku 2018/2019. Autor v príspevku poukázal najmä na to, ako sa na univerzite v Žiline vyvíja používanie otvoreného softvéru pre GIS. Taktiež sa zmienil o tom, že výučbu GIS sa  snaží okoreňovať aj Mapathonmi. V závere príspevku bolo spomenutých aj niekoľko vízií do budúcnosti, ako napr. ukázať študentom viac Geoserver, PostGIS, a pod.

Ako ďalší vystúpil Jan Růžička (GISMentors), ktorého prednáška mala názov „GeoWeb a GeoServer“. V príspevku prezentoval platformu GeoWeb, Cloudové služby, GeoServer. Boli vyzdvihnuté niektoré výhody cloudových služieb, ako napr. výpočtový výkon (na jednom serveri nie sme schopní spočítať to čo na cloude), veľké úložisko, rýchlo dostupné dáta, hotové algoritmy, ktoré môžu spracovať naše dáta a pod. V závere príspevku autor ukázal aj pár grafických porovnaní medzi GeoServerom, MapServerom a QGISserverom z hľadiska zobrazenia rôznych vrstiev. Z porovnaní sa ukázalo, že pri zobrazení bodovej vrstvy QGISserver zaostáva za GeoServerom a MapServerom. Pri zobrazení polygónov je MapServer lepší ako GeoServer. V súvislosti s GeoServerom sa autor v závere príspevku zmienil aj o tíme GISMentors, kde školí GeoServer a PostGIS.

Prezentácia J. Růžičku

Prednáška nasledujúceho rečníka Petra Pieseckého (Spoločnosť R-SYS) sa venovala použitiu FOSS GIS pri tvorbe leteckých systémov a leteckých máp. V rámci prednášky zazneli informácie o tom, ako sa dajú použiť open source GIS pri riadení letovej prevádzky, distribuovaní leteckých informácií pre plánovanie letov a pod. Boli spomenuté knižnice ako GDAL, PROJ, GEOS a S2, ktoré umožňujú tvorbu konkrétnych riešení pre túto tematiku.

Nasledovala prestávka na obed, po ktorej sa v ďalšom bloku predstavilo päť rečníkov. Ako prvý vystúpil  Ľuboš Balážovič (Univerzita Mateja Bela, BB), ktorého príspevok sa venoval OSS a jeho využitiu pri tvorbe Corine Land Cover 2018. Bol spomenutý napr. jazyk Python, softvér QGIS, knižnice GDAL/OGR, ktoré boli použité pri tvorbe projektu mapovania európskej krajinnej pokrývky Corine Land Cover. Ďalšia prednáška (Peter Jankovič: „Lokalizácia staníc záchrannej zdravotnej služby s využitím otvorených dát: Prípadová štúdia Prešova“) poukázala na nový prístup k modelovaniu dopytu po lekárskej službe v mestskej oblasti, ktorý je založený na otvorených dátach mesta Prešov.

Zaujímavý príspevok (Gisquick: Rýchle zdieľanie máp na open source základe) prezentoval  Jáchym Čepický. Česko-slovenský projekt Gisquick umožňuje rýchle zdieľanie/publikáciu mapového projektu z prostredia QGIS na web. Inými slovami, ide o open source nástroj pre web prezentáciu geografických dát. Toto elegantné riešenie má niekoľko častí: plugin (zásuvný modul), ktorý umožňuje publikáciu v QGISe, serverovú časť využívajúcu QGIS-Server, webový framework Django. V rámci riešenia sú využité štandardy OGS WMS, WMTS a WFS.

Gisquick (zdroj: http://gisquick.org/#)

Ondrej Vrábel (LEAF) prezentoval príspevok s názvom „Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr“. V rámci príspevku predstavil projekt „Zverejniť.sk“, ktorý ponúka možnosť efektívneho zverejňovania dokumentov (záznamy sú prístupné formou open source dát, t.j. je možné ich pomerne jednoducho analyzovať). V rámci tohto bloku vystúpil aj  Miloslav Ofúkaný (AMAVET 962), ktorý prezentoval príspevok s názvom „Publikovanie výdavkov štátu na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií v období rokov 2013 – 2018“. V úvode príspevku Milo zhrnul legislatívu, ktorá je potrebná v tejto oblasti. Následne predviedol praktickú ukážku, na ktorej demonštroval využiteľnosť riešenia, zároveň aj to, aké podklady pri práci využil.

Ďalší blok konferencie sa niesol pod názvom „QGIS fórum“. Ako prvý v ňom vystúpil Martin Dobiaš (Lutra Consulting) s príspevkom 3D mapy v QGIS“. V rámci príspevku priblížil, ako sa dajú geografické dáta zobrazovať v 3D pohľadoch (verzia QGIS 3.0 a vyššie). Ako ďalšia vystúpila Zdena Dobešová (Katedra geoinformatiky, UPOL), ktorá vo svojom príspevku analyzovala ako sa zmenil QGIS Processing Modeler vo verzii 3 v porovnaní s verziou 2. Naznačila, že došlo nielen k úprave rozhrania, ale pribudla i nová sada symbolov a taktiež sa rozšírila aj funkčnosť. V rámci tohto bloku vystúpil aj Peter Petrík: (Lutra Consulting), ktorý v príspevku („Použitie mobilnej aplikácie Input na zber dát“). predstavil aplikáciu Input, ktorá umožňuje zobrazovať QGIS projekty priamo na mobile alebo tablete. Dáta a projekty sa synchronizujú, keď sa užívateľ pripojí. Autor v príspevku naznačil, že aplikácia je navrhnutá najmä pre užívateľov, ktorí sú zvyknutí na prostredie užívateľky príjemných aplikácií na mobile (napr. Google maps).

Aplikácia Input (zdroj: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.lutraconsulting&hl=sk)

V tejto časti zaznel aj príspevok Michala Kučeru (UPOL Olomouc), ktorý sa venoval využitiu QGISu pre spracovanie dát miery ohrozenia železnice vegetáciou. V rámci tohto bloku predstavil svoj druhý príspevok („Zobrazovanie meteorologických dát v QGIS 3.6“) aj Peter Petrík (Lutra Consulting). V rámci príspevku bola priblížená knižnica MDAL (Mesh Data Abstraction Library), ktorá je integrovaná do QGISu (od verzie 3.4). Ide o manipuláciu s novým typom vrstvy MESH (tzv. sieťová vrstva), čo je štruktúra definovaná v nepravidelných bunkách. Knižnica MDAL umožňuje načítanie/manipuláciu s takýmto typom dát (napr. dáta z meteorológie, hydrológie, a pod.)

Prezentácia P. Petríka

Ako posledný vystúpil Juraj Beták, (Solargis), ktorý na prípadovej štúdii „Global Solar Atlas“ priblížil lepšiu kartografiu s QGISom (s dôrazom na kvalitu výstupov, generovanie máp a pod.).

Po prednáškach nasledovala ešte diskusia týkajúca sa založenia slovenskej/česko-slovenskej skupiny používateľov QGISu. Cieľ skupiny spočíva vo vytvorení komunity okolo projektu QGIS, s hlavným zameraním na rast komunity pomocou akcií/stretnutí. Viac informácií o skupine je možné nájsť na tejto stránke.

Všetky potrebné informácie týkajúce konferencie OSSConf 2019 (taktiež obzretie sa za minulými ročníkmi) je možné nájsť tu.

Na záver už len poďakovanie organizátorom za vydarenú akciu.

Share
Share