GISportal
Jedeme i díky Vám

Natural Czechia – nová podkladová data

Na webu společnosti ARCDATA PRAHA se objevily nové rastrové podkladové vrstvy ke stažení. Jejich autorem je RNDr. Jan Miklín, Ph.D. z Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity v Ostravě. Každá z vrstev je vždy kombinací dat stínovaného reliéfu SRTM s vrstvou krajinného krytu CORINE a je vhodná k použití ve formě podkladové mapy středního a velkého měřítka.

Pohled na téměř celé území Česka

Spojení stínovaného reliéfu, nabízejícího dobrou představu o jeho členitosti, a krajinného krytu jako obrazu krajiny je oblíbenou kombinací pro podklad map velkých a středních měřítek. Vrstva Česka v přírodních barvách, inspirovaná podobnou vrstvou pro celý svět na NaturalEarthData.com, vznikla na základě dvou volně dostupných datových sad: databáze CORINE Land Cover spravované Evropskou agenturou pro životní prostředí a digitálního modelu reliéfu SRTM.

Detailnější pohled na Slovenské příhraničí

Vektorová geodatabáze krajinného krytu CORINE byla nejprve převedena do rastrového formátu s velikostí buňky 25 m, zároveň byly zjednodušeny kategorie na šestnáct hlavních typů: zástavba + doprava (1), těžba (2), městská zeleň (3), orná půda (4), vinice (5), sady (6), zemědělsko-přírodní krajina (7), travní porosty (8), křoviny + lesostepi (9), listnatý les (10), smíšený les (11), jehličnatý les (12), skály + povrchy bez vegetace (13), rašeliniště + vřesoviště (14), mokřiny (15) a vodní plochy (16) – viz obrázek níže. Těmto kategoriím byly přiřazeny tlumené barvy v přírodní barevné škále, využívající zejména odstíny šedé, okrové, zelené a modré.

Z digitálního modelu reliéfu SRTM, spojeného z několika čtverců pokrývajících Česko a blízké okolí, byla vytvořena vrstva stínovaného modelu reliéfu, a to pomocí nástroje Cluster hillshading (Elevation) v ArcGIS Terrain Toolbox. Výsledkem tohoto relativně početně náročného postupu založeného na vícesměrovém stínování je velmi názorná vizualizace reliéfu s velmi výraznými terénními hranami a prudkými svahy, zvýrazněnými vyššími oblastmi, a naopak velmi nevýraznými rovinami. Pro dosažení lépe vypadajícího výsledku byla tato vrstva upravena pomocí několika vyhlazovacích filtrů a kontrastu pomocí křivek.

Vrstva stínovaného reliéfu byla s podkladem krajinného krytu sloučena v Adobe Photoshop za využití režimu „násobit“ s 50% průhledností. Díky tomu světlé tóny vrstvy stínu prakticky neovlivňují barvy podkladu a reliéf je o to výraznější. Vrstvy (ve formátu TIF a Albersově plochojevném kuželovém zobrazení pro Česko) jsou k dispozici v kombinaci dvou variant rozlišení (25 m a 100 m – generalizovaná vrstva pomocí funkcí Aggregate a Boundary clean) a s přidanou vrstvou vodstva i bez ní.

Celá datová sada Natural Czechia o velikosti 307 MB je ke stažení na webu společnosti Esri a je volně k použití za podmínky uvedení zdroje (tedy názvu vrstvy „Natural Czechia“).

zdroj: www.arcdata.cz, Natural Czechia

Share
Share