GISportal
Jedeme i díky Vám

Revoluce ve sdílení dat od policie, aneb nová aplikace Mapa kriminality pro veřejnost

O sdílení dat o registrované kriminalitě volali mnozí akademici i praktici již mnoho let. Zatím „nejlepším“ zdrojem dat byla webová stránka MapaKriminality.cz, kde byla však data do podrobnosti maximálně obvodních oddělení, tedy například na stotisícové město (Olomouc) to byly čtyři oddělení. Data jsou zde prezentována relativně podrobně dle kategorií trestných činů a to každý měsíc. Data jsou ke stažení jako CSV, za jednotlivé územní jednotky.

Novinkou je pak aplikace Mapa kriminality pro veřejnost, která vznikla v rámci projektu „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“. V aplikaci může jakýkoliv uživatel prohlížet, popřípadě exportovat prostorová data výskytu deliktů kriminality evidovaných Policií ČR pro území ČR či jednotlivých obcí na území ČR. Tyto informace lze dále v souladu s licencí sdílet či využít pro tvorbu dalších technických prostředků určených pro prevenci kriminality na území ČR – není dovoleno komerční použití těchto dat. Aplikace obsahuje základní údaje o přestupcích a vybraných druzích trestných činů, které byly ve zvoleném období Policii ČR oznámeny, nebo které Policie ČR odhalila vlastní činností. Zároveň jsou zobrazeny pouze údaje obsahující informaci o poloze (údaje cca od poloviny roku 2013). V aplikaci jsou zobrazovány ty druhy trestné činnosti, u nichž může mít zveřejnění preventivní charakter a jejich zveřejnění nebrání taktické hledisko. Typově se jedná např. o násilnou trestnou činnost, majetkovou trestnou činnost, extremismus, drogovou kriminalitu atd. U přestupků není rozsah údajů tímto způsobem omezen.

Ukázka stažených dat v prostředí QGIS

Z důvodu ochrany osobních údajů poškozených a prevence jejich sekundární viktimizace a dále z důvodu ochrany osobních údajů osob podezřelých ze spáchání trestného činu, které by mohly být zejména v malých obcích nebo v řídce obydlených oblastech identifikovány, nejsou široké veřejnosti v mapách kriminality zpřístupňovány informace o přesném místě spáchání trestného činu, nýbrž pouze oblast, v níž k události došlo (oblast je v mapě zvýrazněna podbarvením). Polohy všech publikovaných deliktů jsou z výše uvedených důvodů geograficky zkresleny. Toho bylo dosaženo rozdělením jednotlivých obcí do tzv. Voroného polygonů (Voronoi polygony) s využitím clusterovací funkce K-Means. Celá republika je tak rozdělena na více než 34 tisíc polygonů, a již zmiňovaná Olomouc je pokryta cca 60 polygony, což je oproti čtyřem oddělením výrazné zlepšení. 

Uživateli jsou nabízeny 2 územní úrovně, pro které může data stahovat:

  • území ČR
  • území obcí

Z důrazem na optimalizaci přenosu dat směrem k uživateli je možné data pro území ČR stahovat pouze pro konkrétní měsíce v zájmovém roce. Uživatel může v okně listovat tak, aby zvolil konkrétní zájmové období. Data jsou nabízena ve dvou otevřených formátech CSV a GeoJSON, které umožní práci téměř v libovolném technickém prostředku. stažená data mají souřadnicový systém WGS 84 (EPSG:4326). Data jsou sdílena také přes API rozhraní.

Data obsahují informace:

  • typ deliktu (trestný čin / přestupek)
  • druh deliktu (seznam porušených kriminalisticko – statistických tříd, kterými byl delikt v průběhu vyšetřování klasifikován)
  • stav objasnění
  • datum oznámení deliktu do evidence Policie ČR
Náhled atributové tabulky za jeden Voronoi polygon

 

Share
Share