GISportal
Jedeme i díky Vám

Řízení a správa města (kniha zdrama)

Tomáš Hudeček, bývalý primátor Prahy a v současné době vedoucí oddělení veřejné správy a regionálních studií (ČVUT) a pracovník katedry městského inženýrství (VŠB-TU Ostrava) vydal třídílnou knihu Řízení a správa měst. Knihy jsou zdarma ke stažení na webu IPR Praha (první díl, druhý díl, třetí díl).

Kniha Řízení a správa města ve třech dílech (knihách) popisuje podstatu fungování měst a jejich správy. Je výsledkem práce autora v letech 2014–2019 a jedním z výstupů grantu TL01000423 „Zkvalitnění systémů a procesů výstavby v Praze: Dostupné bydlení“ podpořeného TAČR v letech 2018–2020 a zpracovávaného konsorciem ČVUT, Headhand architekti, s. r. o., a IPR Praha. Text bylo možné v takto rozsáhlé a ucelené podobě zpracovat a následně vydat díky mnoha konzultacím s experty pražského Institutu plánování a rozvoje a  jejich velmi podrobným a kvalitním datům. 

První kniha zasazuje fenomén měst do kontextu vývoje naší reality, přírody a společnosti. Snahou je popsat obecný rámec pro lidská rozhodnutí v našem světě. 

Druhá kniha podrobně popisuje podstatu lidských rozhodnutí a umisťuje je do řídících vrstev města – městské samosprávy a městské administrativy. Kniha je koncipována mj. jako studijní opora pro studenty oborů urbanismu, geografie, architektury, managementu, městského inženýrství či veřejné správy a dalších.

Třetí kniha, případová studie Prahy, je populárně-naučným textem poukazujícím na největší problémy správy milionového města, na faktickou nemožnost řízení města způsobenou částečně obecnými trendy vývoje (popsanými v první knize) v Česku navíc posílenými špatně nastavenou legislativou a z ní pocházející příliš úzké mantinely rozhodování (popsanými v knize druhé). Poslední část třetí knihy je věnována krizovému řízení města v době vyhlášeného krizového stavu a vychází ze zkušeností autora z dob povodní v Praze v roce 2013.

Share
Share