GISportal
Jedeme i díky Vám

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012

V poslednú aprílovú stredu, 25. 4. 2012 študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia z PriF UK, a fakúlt ďalších univerzít a vysokých škôl zo Slovenskej (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská akadémia vied), ale i Českej republiky (Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě) sa stretli, aby prezentovali výsledky svojej výskumnej práce. Celkovo bolo prezentovaných 278 príspevkov, z čoho 50 predniesli mimofakultní účastníci.

Přednáškové sály

Po úvodných slovách predsedu ŠVK PriF UK RNDr. Michala Galamboša, PhD. a prodekana pre doktorandské štúdium a pre sociálne záležitosti študentov doc. RNDr. Petra Fedora, PhD., nasledovala plenárna prednáška prof. Ing. Bohdana Jurániho, CSc., s názvom „„Niekoľko poznámok z mojej cesty vedou a pedagogikou“. Po kategorizácii ľudí z hľadiska prístupu k poznaniu nášho hmotného sveta a riešení vedeckých problémov z hľadiska vedeckého bádania profesorom Juránim, dostali priestor prezentácie jednotlivých príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej, geologickej, chemickej a environmentálnej sekcii. Súčasťou prezentácie príspevkov bola na konci prvej polovici diania posterová sekcia, kde študenti prezentovali svoje výsledky formou pútavých posterov. ŠVK PriF UK 2012 tradične uzatvoril spoločenský večer spojený s odovzdávaním ocenení a diplomov tým najlepším. Počas spoločenského večera náladu spríjemnili študenti VŠMÚ (M. Čanecká, M. Kollár, B. Mosný, L. Petrušová, L. Pohronská, P. Tilajčík) s predstavením „Cigánske rozprávky“.

Ukázka posterové sekce

Na ŠVK PriF UK 2012 bolo odovzdaných 13 diplomov a 13 balíkov rôznych cien.

Cenu Sigma-Aldrich za najlepší príspevok získali:

 • v oblasti chémie Adrián Krajňák (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie): „Vplyv mineralogického zloženia smektitov na adsorpčné vlastnosti Sr(II).“
 • v oblasti biológie Milan Soukup (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín): „Kadmium a sucho ovplyvňujú nutačné pohyby koreňov kukurice siatej (Zea mays L.) rôznym spôsobom.“

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z oblasti palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a mierového využívania jadrového žiarenia v prírodných, farmaceutických a lekárskych vedách, získali:

 1. Eva Viglašová (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie): „Príprava rádionuklidu 212Pb emanačnou metódou a jeho následná aplikácia pri rádioindikátorovom štúdiu adsorpčných procesov na bentonitových horninách.“
 2. Katarína Peťková (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie): „Štúdium amorfných fáz v elektrárenských popoloch lokalita Zemianske Kostoľany.“
 3. Erik Mingyár (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie): „Regulácia génovej expresie v Streptomyces coelicolor A3(2): úloha anti-sigma faktorov v odpovedi na stres.“

Diplom dekana PriF UK doc. RNDr. Milana Triznu, CSc. za najlepší príspevok a prednášku dostali:

 • v biologickej sekcii Svetlana Školeková (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie): „MSC drive significant biological changes in breast cancer cells SKBR3“.
 • Ivana Trnková (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie): „Mikrodistribúcia podeniek (Ephemeroptera) vo vybraných tokoch Vysokých Tatier“.
 • v didaktickej sekcii Jana Oláhová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja): „Vyučovanie environmentálnej geografie v miestnej krajine“.
 • v environmentálnej sekcii Katarína Boriová (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov): „Biovolatilizácia a bioakumulácia rôznych prvkov mikroskopickou hubou Scopulariopsis brevicaulis“.
 • v geografickej sekcii Marek Chovanec (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny): „Geografické aspekty rozvoja fotovoltického priemyslu na Slovensku so zameraním na priestorové rozmiestnenie“.
 • v geologickej sekcii Petra Rusinová (Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie): „Predbežné výsledky experimentálneho štúdia podmienok vzniku tripuhyitu (FeSbO4)“.
 • v chemickej sekcii Katarína Vorčáková (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra Analytickej chémie): „Stanovenie anticholinesterasovej aktivity vybraných benzothiazolov“.
 • za najlepší poster Ľuboš Cehlárik (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie): „Návrh farmakofórneho ligandu pre vývoj inhibítora nádorovej angiogenézy s VEGFR-2 selektivitou“.

K ŠVK PriF UK 2012 patrí vydanie recenzovaného zborníka príspevkov s ISBN, ktorého recenzentmi sú odborníci PriF UK v jednotlivých prírodovedných oblastiach. V tlačenej forme má zborník rozsah takmer 1 700 strán, má prehľadnú štruktúru, texty väčšiny príspevkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku sú doplnené tabuľkami a ilustráciami. Napriek tomu, že ide prevažne o odborný text, mnohé príspevky majú ambíciu osloviť aj širokú verejnosť.

Študentské vedecké konferencie na PriF UK si držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami podobného typu na Slovensku. Sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov. Ich cieľom je zvýšiť úroveň prezentácie vedeckých výsledkov a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Zlepšiť komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde fakulty. Prezentujúci aj neprezentujúci účastníci nadobúdajú významné praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky a tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu na rôznych vedeckých pracoviskách.

Prezentácia prác študentov z jednotlivých katedier nadobúda propagačný rozmer pracoviska, odboru, resp. špecializácie. Získaná predstava o výskumnej činnosti katedry je študentom neskôr nápomocná pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa ďalej uberať. ŠVK je vnímaná aj ako predobhajoby záverečných bakalárskych a diplomových prác. Podujatie má mimoriadny význam aj pre študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať v čoraz väčšom počte.

Organizovanie ŠVK pre taký veľký počet ľudí si vyžaduje nemalé náklady, preto by realizácia tohto vedeckého podujatia nebola možná bez podpory sponzorov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne, Nadácie SPP a Nafty a.s., Slovenských elektrární, a.s., P.A. Energo Consulting, Slovenského jadrového fóra, Sigma Aldrich, spol. s r. o., a Eppendorf Czech & Slovakia, s r. o.. ŠVK PriF UK 2012 ďalej podporili Nadácia Curie, Malé centrum, PC Revue, Readers Digest, Quark, Gastro Line, IDC Holding, mc2 televízia, Geoinformatika.sk, Promosprávy a GIS portal.cz.

Najbližšia študentská vedecká konferencia sa bude konať na PriF UK o rok, v poslednú aprílovú stredu 24. apríla 2013, kde srdečne pozývame stúpencov prírodovedných disciplín. Viac informácii, ale aj fotky a zborníky z minulých rokov na stránkách konferencie alebo http://www.facebook.com/svkprifuk

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Predseda ŠVK Pri F UK


Share
Share