GISportal
Jedeme i díky Vám

Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení dopravních úloh

Tato práce se zabývá faktory a parametry ovlivňujícími rychlost osobních automobilů na komunikacích. Problematika síťových analýz a parametrů, které ovlivňují rychlost na komunikacích, je obecně popsána v teoretické části. Byly vybrány nejdůležitější parametry, které mohou být vhodně modelovány v prostředí GIS. Praktická část je založena na terénním výzkumu, testování vybraných parametrů ve zvoleném GIS softwaru (ArcGIS 9.3 Desktop, ArcView 3.3) a vytvoření manuálního postupu pro výpočet průměrné rychlosti a času pro projetí úseků komunikací. Hlavním úkolem bylo naprogramovat algoritmus pro automatické ohodnocení dopravní sítě, založený na vybraných parametrech a na závěr vytvořit toolbox pro software ArcGIS. Skript pro automatické ohodnocení komunikací byl napsán v jazyce Python.

Výpočet průměrného sklonu a zakřivení pro jednotlivé úseky silnic

V současné době je trendem budování dopravní infrastruktury, která reaguje na neustálý růst intenzity dopravy. Téměř všechna odvětví hospodářství jsou závislá na přepravě osob a zboží. Pro přepravu je důležitý čas, resp. rychlost přepravy. Ta se neustále mění v prostoru i čase a je velice náročné stanovit průměrnou přepravní rychlost automobilů na určitém úseku. V reálném světě ovlivňuje jízdu po pozemní komunikaci celá řada přímých i nepřímých faktorů. Jedním ze základů dopravní problematiky je samotné stanovení optimální trasy mezi dvěma či více místy v dopravní síti. To je zvláště komplikované v místech, kde je dopravní síť velice hustá a nabízí více variant přepravy mezi počátkem cesty a jejím cílem. Navíc je v praxi často požadováno nalezení spíše cesty nejrychlejší (nejekonomičtější) než nejkratší, což nemusí vždy znamenat totéž.

V rámci dané práce je na příkladu dopravních úloh řešena problematika vztahu silniční sítě a parametrů ovlivňujících rychlost na komunikacích s důrazem na parametry morfometrické. Hlavním cílem bylo vytvořit postup (algoritmus) pro automatické „ohodnocení“ dopravní sítě v závislosti na parametrech ovlivňujících rychlost na komunikacích. Výstupem práce je toolbox pro software ArcGIS Desktop, který ohodnocuje úseky komunikací a přiřazuje každému z nich hodnoty průměrné rychlosti a čas projetí úseku. Tyto hodnoty se následně využívají v síťových analýzách.

Pro optimální výsledky algoritmu musí být především správně sestaven návrh ocenění jednotlivých parametrů a následně zkombinován. Výsledné hodnoty průměrných rychlostí pro jednotlivé parametry byly stanoveny na základě několika zdrojů. Základem se staly hodnoty návrhových a směrodatných rychlostí pro komunikace vycházející z české státní normy (dále ČSN). Bylo nastudováno i několik předchozích prací z dané tematiky a výsledné hodnoty byly i částečně upraveny podle těchto studií. Ovšem největší význam na stanovení výsledných hodnot rychlostí měl terénní výzkum, kde se hodnoty porovnávaly s reálnou skutečností.

 

Porovnání výsledků síťových analýz v prostředí ArcGIS

Studiem časové dopravní dostupnosti se v minulosti zabývalo několik prací. Ze všech možných parametrů ovlivňujících rychlost byl čas projetí jednotlivých segmentů komunikace počítán pouze na základě délky segmentu a třídy komunikace. Navíc se vždy jednalo o určitý datový model aplikovaný na konkrétní lokalitu a ohodnocení se vždy provádělo manuálně a nikoli automaticky. Morfometrické parametry, jako např. sklon, nebyly téměř nikdy brány v úvahu, i když jsou velmi důležité. Jedním z příkladů je model studující budoucí transevropskou silniční síť z roku 1996 či výzkum zabývající se dopravní situací ve východní Anglii z roku 1997. Z uvedených studií plyne, že stanovení průměrných rychlostí je velmi subjektivní a liší se autor odautora. Rozdíly jsou dány specifičností zkoumaného území, převažující důležitostí činitelů, ale také typem výzkumu.

Kompletní text prácetoolbox naleznete na jednotlivých odkazech.

 

Michal Louthan

Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta,

Univerzita Palackého v Olomouci, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

michal.louthan@seznam.cz

 

Share
Share