GISportal
Jedeme i díky Vám

Webová kartografie – rozhovor s autorem nové knihy + soutěž!

Na konci loňského roku vyšla na Katedře geoinformatiky v Olomouci nová publikace o webové kartografii (Nétek, R. (2020). Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu. Univerzita Palackého v Olomouci. 196 s. ISBN 978-80-244-5827-4.). S jejím autorem a naším kamarádem Dr. Rosťou Nétkem jsme si povídali o této knize a také připravili soutěž o jeden podepsaný exemplář. Na otázky můžete odpovídat do 14. února 2021 do 23:59, 15. února provedeme ze správných odpovědí losování. 

Jaká byla tvoje motivace pro tvorbu publikace?

Z mého pohledu se webová kartografie dnes dostává do paradoxní situace. Online technologie a nástroje jsou dostupnější, webové mapy proto stále častěji vytvářejí autoři z nekartografických oborů (programátoři, vývojáři, tematici, grafici apod.), tedy bez základních znalostí kartografických pravidel. Naopak tradiční kartografové si kolikrát neuvědomují veškeré zákonitosti, které webová mapa musí reflektovat z důvodu internetu jakožto použité platformy. Absence propojení všech zmíněných oblastí je zřejmá. Odborně se dlouhodobě pohybuji na pomezí obou oblastí, motivací proto bylo jednak předat získané vědomosti, ale také více ukotvit a „zpopularizovat“ webovou kartografii směrem dovnitř ke kartografické obci i směrem ven k odborné veřejnosti.

Vadí ti, když vidíš na webu „špatnou“ mapu? Tedy takovou, kterou asi tvořil programátor bez kartografického vzdělání?

Ano vadí, ve výsledku to vrhá špatné světlo jen a pouze na mapu, respektive kartografii jako takovou. Nevhodně zvolené vyjadřovací prostředky či metody webových map (typicky špatné barevné stupnice; absolutní hodnoty v kartogramu; použití tzv. heatmap pro odečet hodnot, přeplnění mapového pole znaky apod.) podávají čtenářům zkreslené informace, z nichž vyvozují špatné závěry. V extrémním případě lze argumentovat, že mapa podává fake news. Vina se ale vždy svede primárně na mapu jako prostředek, nikoliv na jejího autora. Možná ještě více mě irituje, že zmíněný problém začíná být tolerován. Podstata problému není v tom, že by programátoři záměrně dělali chyby, kámen úrazu je v tom, že o kartografických pravidlech nemají ponětí. Oni „neví, že neví“. Proto je potřeba edukace.

Problém lze hledat ale i na druhé straně barikády. Kartografové, kteří rutinně uplatňují kartografická pravidla, nepřemýšlí nad tím, že webová mapa musí být koncipována a navrhována od začátku procesu návrhu jinak. Tvorbě tradiční analogové mapy věnujeme jednotky, často i desítky hodin. Opakovaně svým studentům pokládám otázku – věnujeme stejné úsilí a čas i tvorbě webových map? Vygenerování mapy prostřednictvím bez rozmyslu zvolené první šablony (navíc s hromadou nepotřebných vlastností) v cloudovém nástroji je otázkou spíše minut.

Myslíš, že by měly webové mapy dodržovat stejná kartografická pravidla, jako mapy tištěné? Nejedná se podle tebe o zbytečnost?

Dodržovat pravidla určitě ano. Webové-interaktivní prostředí je však proti analogovému-statickému v mnoha aspektech odlišné, proto má online prostředí svoje specifika – nelze vzít stejnou kompozici, stejnou podkladovou vrstvu, stejné vyjadřovací prostředky a obecně stejný přístup z analogových map a čekat, že bude fungovat i na webu. Hlavním cílem publikace je tyto specifika identifikovat a popsat.

Má webová kartografie konkurovat kartografii tradiční?

Stále je potřeba mít na paměti, že webová kartografie vychází z kartografie obecné, proto je potřeba respektovat fundamentální pravidla a zákonitostí obecné kartografie. Poselství publikace ve skutečnosti není jen přehled metod nebo aspektů webové kartografie, ale uvědomění si faktu, že tradiční a webová kartografie musí fungovat v symbióze, nikoliv si konkurovat. Webová kartografie čerpá z dlouhé historie kartografie tradiční a jejich metod. Naopak konvenční kartografie může čerpat z technologií a možností, které internet jako platforma přináší. Obě dvě oblasti se navzájem musí respektovat, nikoliv se vzájemně poměřovat nebo dokonce povyšovat. Objektivně je potřeba uznat, že webová kartografie by bez konvenční kartografie nevznikla, a tudíž ani nemohla fungovat. Na druhou stranu mapy ve webovém prostředí využívají denně miliardy lidí po celém světě, což se tradičním mapám těžko podaří překonat. Využijme proto příznivého stavu ve společnosti, prohlubme vzájemnou synergii a produkujme korektní webové mapy.

V čem je kniha unikátní?

Jedná se o první publikaci na trhu, které se snaží systematicky a komplexně postihnout aspekty a principy webové kartografie. Zatímco většina dostupných publikací a příspěvků je věnována spíše aplikačním výsledkům, soustředí se na úzce zaměřenou oblast nebo se jedná o soubor na sebe nenavazujících témat, tato publikace opravdu systematicky popisuje specifika a odlišnosti webové kartografie. Mimo jiné přináší řadu dosud jinde nepublikovaných poznatků a aspektů.

Bude mít kniha nějaké pokračování?

Nechtěl bych slibovat žádné konkrétní čísla nebo roky, ale už teď mám v hlavě strukturu na minimálně jednu další knihu. Aktuálně nezbyl větší prostor pro zakomponování ryze geoinformatických aspektů, myšleno rozbor funkcionality, analýz, nástrojů atd. Osobně bych se chtěl zaměřit na oblast, která byla doposud přehlížená, ale snažíme se jí věnovat stále větší prostor ve výuce – návaznost jednotlivých kroků vývoje produktu mimo vlastní implementaci, návrhem uživatelského rozhraní a oblastí UX počínaje a marketingem konče. Sebelépe kartograficky zpracovaná mapová aplikace, která se ale nezobrazí správně na mobilním zařízení nebo se na ni návštěvník vůbec nedostane, protože ji vyhledávač nenajde, je k ničemu.

Dává tedy publikace návod, jak vytvořit online mapovou aplikaci? A jak moc aktuální je vlastně vydávat knihu o oboru, který se mění prakticky každý den?

Nikoliv, publikace není tutoriálem, neobsahuje jediný konkrétní návod, jak sestavit mapovou aplikaci. Naopak cílí na mnohem širší kontext – pochopení procesu tvorby webové mapy s veškerými náležitostmi. To jsou kroky, které si musí autor osvojit ještě před prvním kliknutím myší. Jedná se o principy a znalosti, které zůstávají platné bez ohledu na zvolený software či překotný vývoj technologií v této oblasti.

Co bys poradil někomu, kdo chce udělat svoji první webovou mapu? Na co by měl myslet a na co by neměl zapomenout?

Přemýšlej, než poprvé klikneš. Mottem knihy je totiž „think before you click“. Vlastní realizace ve smyslu programování mapy je to nejjednodušší, pokud člověk ví, co a jak má dělat. Proto je fáze přípravy a návrhu před prvním klikem velmi důležitá. Je potřeba si nejprve promyslet funkcionalitu; zobrazené datové sady, jejich formáty a zdroj; použitou mapovou knihovnu,  od ní odvislou technologii, ať už programovací jazyk nebo infrastrukturu, z čehož dále vyplívají jisté legislativní a ekonomické požadavky. Samozřejmě zásadní otázka je jaké kartografické metody, kompoziční prvky a s tím spojená míra interaktivity nebo zapojení multimédií jsou vhodné. V neposlední řadě, jestli všechny výše zmíněné aspekty jsou vůbec vzájemně kompatibilní – např. určitá funkcionalita může být vázána jen na konkrétní knihovnu, která může preferovat určité datové formáty nebo podporovat jen vybrané kartografické metody.

 

 

Share
Share