GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent/ka územního plánování (Pardubice)

 • Pardubice
 • Applications have closed

Magistrát města Pardubic

Místo výkonu práce: Magistrát města Pardubic, Pardubice

Platové zařazení: 11. platová třída

Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro správní území města Pardubice a na žádost obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností dle stavebního zákona
 • pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
 • zpracovávání kvalifikovaných vyjádření k záměrům a projektům ve vztahu k územním plánům, zpracování závazných stanovisek
 • zajišťování informační a konzultační činnosti pro stavebníky jako pořizovatel územně plánovací dokumentace

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vzdělání vysokoškolské splňující požadavky dle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • výhodou osvědčení o autorizaci České komory architektů
 • praxe v oboru výhodou
 • zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního plánování výhodou
 • znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • praxe v pořizování územně plánovací dokumentace výhodou
 • schopnost koncepčního a analytického myšlení
 • příjemné vystupování, komunikativnost
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám úřadu
 • řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

 1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj.
  úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

  • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
   v České republice trvalý pobyt
  • dosáhla věku 18 let
  • je způsobilá k právním úkonům
  • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona
  • ovládá jednací jazyk
 2. uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  a) jméno, příjmení a titul uchazeče
  b) datum a místo narození uchazeče
  c) státní příslušnost uchazeče
  d) místo trvalého pobytu uchazeče
  e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  f) datum a podpis uchazeče
 3. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
  a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  b) motivační dopis
  c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
  d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. k přihlášce dále připojte tyto nepovinné údaje:
  – telefonický a e-mailový kontakt

Nedoložení nepovinných údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na konečné rozhodnutí
o případném uzavření pracovněprávního vztahu. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s přílohami doručte do 31.01.2018 buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12, (do 15.30 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu:

Magistrát města Pardubic Kancelář tajemníka – personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a „číslem a názvem výběrového řízení“.
Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419

Share

Comments are closed.

Share