GISportal
Jedeme i díky Vám

referent odboru analýz a podpory řízení (Hradec Králové)

Královehradecký kraj

Předpoklady:

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Požadované vzdělání:

vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu (skupina oborů vzdělání – geoinformatika a informatika výhodou)

Charakteristika vykonávané práce:

 • koordinace datových vstupů a výstupů pro datový portál – sběr, správa a zveřejnění dat na datovém portálu, tvorba statistických a analytických výstupů
 • příprava datové a technické struktury portálu, tvorba aplikací a vizualizace dat
 • koordinace činností k aktualizaci a tvorbě nových datových sad v rámci otevřených dat, tvorba automatizace procesů přes Python API

Uvítáme:

 • zkušenosti s prací v oblasti geoinformatiky, tvorby aplikací, vizualizace dat, automatizace procesů pomocí skriptů, s databázemi SQL, znalost prostředí a práce s produkty ArcGIS
 • znalost HTML, CSS, JavaScriptu a UX designu výhodou
 • Další požadované dovednosti, schopnosti, znalosti: znalost anglického jazyka (úroveň B1/B2)

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Ing. Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, tel.: 495 817 334, mobil: +420 702 124 846, e-mail: rvelnerova@kr-kralovehradecky.cz

Uzávěrka přihlášek je 12.03.2021 ve 12:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje). Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.

Královéhradecký kraj – Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ – oddělení personální
VR_07_21
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu
 • NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu)

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku a všechny požadované přílohy do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění. Uchazeč nese náklady, které mu vznikly účastí ve výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje – sekce Krajský úřad – Volná místa KÚ – Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).

 

 

 

 

Share

Comments are closed.

Share