GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent oddělení územního plánování (Magistrát města Liberec)

 • Liberec
 • Applications have closed

Magistrát města Liberce

Předpoklady pro výkon funkce:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

 • vzdělání – vysokoškolské v některém z těchto oborů: architektura, urbanismus, stavební, krajinné plánování, regionální rozvoj, případně i v dalších příbuzných oborech;
 • schopnosti – koncepční uvažování,
 • komunikační dovednosti pro jednání s právnickými i fyzickými osobami,
 • schopnost spolupracovat s ostatními členy pracovního týmu složeného z koncepčních pracovníků;
 • znalosti – základní přehled v oblasti územního plánování, znalost zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
 • práce s PC (Microsoft Office),
 • řidičský průkaz skupiny B.

Uvítáme:

 • splnění kvalifikačních předpokladů podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb.,
 • zvládnutí práce s geografickým informačním systémem (GIS),
 • praxi ve veřejné správě
 • a znalost území ORP Liberec.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).
 • Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie.

Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/okt/ .

Popis pracovní činnosti:

jedná se o funkci referenta oddělení územního plánování – úředníka, který zajišťuje pořizovatelskou činnost v souladu se stavebním zákonem, tj. pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, vydává vyjádření a informace vyplývající z dané funkce, podílí se na tvorbě rozvojových dokumentů města. Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. Po úspěšném zapracování budou poskytnuty též ostatní pohyblivé složky platu. Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu. Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned, případně dle vzájemné dohody. Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 4. dubna 2018.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec;
 • odeslat na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59 (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 – 9).

Comments are closed.