GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN) 2022 (TZ)

Letošní – již šestý ročník konference GIS v plánování měst a regionů, se konal dne 20. října 2022 v prostorách Masarykova ústavu vyšších studií (MUVS) ČVUT Praha. Společnými pořadateli byly Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Sešlo se zhruba 40 účastníků z veřejné správy, státní správy a odborných firem.

Krátký úvod a přivítání účastníků obstaral za programový výbor konference jeho předseda Ing. Pavel Struha. Následovalo vystoupení ředitelky pořádající školy prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc., která účastníky seznámila se zaměřením, studijními programy a výhledem dalšího rozvoje MUVS. Na paní ředitelku navázal předseda CAGI doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. se stručnou charakteristikou asociace, která je profesní platformou, sdružující subjekty, působící v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií. Oba řečníci vyslovili přání další spolupráce na pořádání konference GISPLAN i v budoucnu.

Následoval první přednáškový blok, nazvaný Strategie a vize, moderovaný vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií MVUS, doc. Ing. arch. Vladimírou Šilhánkovou, Ph.D.

 S aktuálním stavem vývoje Národního geoportálu územního plánování vystoupila Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D. z odboru územního plánování MMR ČR. Její referát obsahoval informace o potřebě standardizace nástrojů ÚP, stavu digitalizace územně plánovacích dokumentů, kde vývoj postupuje k formě strojově čitelných dat a jednotných výstupů a stavu harmonogramu realizace a financování. To vše je podřízeno cíli – efektivně plánovat a koordinovat rozvoj území. Navazující vystoupení Mgr. Františka Puršla, taktéž z MMR, bylo věnováno nástrojům územní dimenze, jejich struktuře a formám podpory podle Strategie regionálního rozvoje 2021+. Tématiku územních investic následně konkretizovala Bc. Hana Luxová ze Statutárního města Hradce Králové, která představila praktické příklady podpořených investičních akcí na území Hradecko – pardubické aglomerace. Dopolední blok přednášek zakončila firemní prezentace strategického partnera CAGI, firmy Hexagon. Ing. Vladimír Špačekpředstavil vizi plánování podoby regionu pomocí digitální reality, která zahrnuje převážně webovou platformu pro implementaci různých řešení a modelování předpokládaného výsledku. Prezentace byla doplněna několika zajímavými vizualizacemi realizovaných projektů.

Po přestávce na občerstvení následoval druhý přednáškový blok s tematickým zaměřením na analýzy a aplikace.

Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. z katedry geoinformatiky UPOL referoval o možnostech analýzy konektivity zelené infrastruktury v městském prostředí, kde srovnává 4 metody hodnocení konektivity vegetace a jejich aplikování v zájmovém území k.ú. Liberec. Výsledky slouží mj. výběru v hodných biotopů pro dané území. Využití multikriteriálních analýz pro stanovení priorit rozvoje města Jihlavy představil doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (který moderoval celý blok), též z katedry geoinformatiky UPOL. V rámci svého vystoupení představil nástroj Urban Planner pro multikriteriální hodnocení lokalit s vysokým rozvojovým potenciálem. K základním kategoriím (výroba a bydlení) byla pro Jihlavu doplněna další kritéria (dostupnost služeb, bezpečnost, stav komunikací, vlastnictví parcel a další.). Výsledky jsou použitelné mj. pro zjištění podrobných informací o rozvojovém potenciálu, kapacitách, limitech rozvojových ploch a následně pro kvalifikovaná politická rozhodnutí a argumenty pro diskusi s veřejností. 3D aspekty územního plánování, svou rozpracovanou doktorskou práci prezentoval Ing. Jan Ruckýz katedry geomatiky ZČU v Plzni. Trendy v reálném zobrazení území jsou poplatné potřebě lepší perspektivy a souvislostí a následně kvalifikovanějšího rozhodování při plánování. V prezentaci byl představen legislativní rámec procesu územního plánování a případná rekodifikace územně plánovací dokumentace. Cílem práce je dobrat se ke kvalitním, dostupným, konzistentním a homogenním datům, standardizovat výstupy, určit legislativní (ne)závaznost a celkově posunout proces ÚP dále… Poslední přednáška v tomto odpoledním bloku byla na téma Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS GeoPlanner a představil ji doktorand katedry geoinformatiky UPOL Mgr. Oldřich Bittner. Po definování geodesignového rámce, kde je krajina posuzována na základě prezentačních, procesních a evaluačních modelů, následuje fáze intervenční formou modelů změn, dopadů změn a rozhodovacích modelů, následovaly ukázkové případové studie využití geodesignu a projektů v ArcGIS Planneru a ArcGIS Pro, jako dalších efektivních nástrojů územního plánování.

Po krátké přestávce byl na programu workshop na téma Drony pro veřejnou správu, moderovaný Ing. Pavlem Struhou.

„Drak“ Alex Novotný z firmy DronPro velmi zevrubně představil komplexní workflow pro analýzu stavu skládky komunálního odpadu v lokalitě Praha – Motol od (nejednoznačného) zadání po zpracování výsledků. V rámci své dynamické prezentace seznámil účastníky s celou technologickou linkou včetně použitých bezpilotních prostředků, SW pro plánování letu a vyhodnocení dat a také s novými trendy v bezpilotním létání a nezbytnou legislativou. Účastníci byli též částečně zapojeni formou vtipné ankety. Posledním bodem programu byla prezentace Ing. Pavla Struhy ze Statutárního města Hradce Králové, ve které nastínil některé aspekty práce s bezpilotním prostředkem v podmínkách veřejné správy: využitelnost pro odbory magistrátu města, ekonomika provozu, obslužné aplikace, parametry používaného dronu. Následovalo několik ukázek realizovaných projektů a technických řešení v rámci tříletého využívání dronu na magistrátu města.

Konference skončila diskusí účastníků a závěrečným slovem předsedy programového výboru.

Všechny prezentace je možno shlédnout na webových stránkách konference.

V Hradci Králové 26.10.2022

Ing. Pavel Struha

za programový výbor konference

Share
Share