GISportal
Jedeme i díky Vám

Samospráva ponúka Banskobystričanom zdokonalený geografický informačný systém (TZ)

Letecké snímky, dôležité katastrálne mapy, prepracovaný uličný systém a viaceré mapy územného členenia ponúka vylepšený geografický informačný systém (GIS), ktorý dnes oficiálne spustila banskobystrická samospráva. Systém je určený predovšetkým na vizualizáciu a efektívne využívanie digitálnych máp a dôležitých informácií týkajúcich sa mesta. Ide o kombináciu mapových a textových údajov.
GIS využíva moderné tzv. Open Source technológie, ktoré charakterizuje vysoký výkon a spoľahlivosť. Ľahko a intuitívne sa ovláda, nevyžaduje odborné znalosti práce s počítačom a nemá špeciálne nároky na výkon počítača.

Požadované informácie sa zobrazujú na mape jedným kliknutím, obyvateľ alebo návštevník mesta sa v systéme orientuje ľahko a rýchlo. Má možnosť voľby jednotlivých vrstiev a vyskladania si vlastnej mapy podľa individuálnej potreby a záujmu.
„Nášmu mestu tento systém pomáha pri rozhodovaní, riadení a správe majetku a šetrí verejné financie. Užívateľom sprostredkúva dôležité informácie o území, v ktorom žijú a zároveň im umožňuje aktívne sa zapájať do veci verejných. Aj preto vyzývam Banskobystričanov, aby vylepšený GIS testovali a poskytli nám spätnú väzbu, aby sme mohli systém ďalej vylepšovať“, povedal na dnešnej prezentácii primátor Peter Gogola a dodal, že nový moderný a hlavne rýchly GIS je od dnešného dňa ľahko prístupný verejnosti prostredníctvom internetu priamo z oficiálnej webovej stránky mesta. Svoje nápady a podnety môžu občania zasielať elektronicky priamo na mestský úrad.

Banská Bystrica má od roku 2007 aktívny GIS, ktorý spracoval ÚHA mesta Banská Bystrica a za ktorý získal aj medzinárodné ocenenie. Rýchlo sa rozvíjajúce moderné technológie v tejto oblasti si však vyžiadali vylepšenie systému a výsledok zdokonalenia GIS bol dnes prezentovaný médiám.

Prostredníctvom tohto systému bude mestský úrad občanom a návštevníkom priebežne poskytovať dôležité mapy, mapové podklady a informácie. Digitálne mapy mesto systematicky využíva od roku 2005. Doteraz sa systém aplikoval predovšetkým na prácu s územným plánom mesta v rámci mestského úradu. Vzhľadom na stále sa rozvíjajúce technológie a zvyšovanie množstva informácií sa samospráva rozhodla pre jeho modernizáciu. Od zmeny si radnica sľubuje najmä rozšírenie možnosti prístupu k informáciám pre verejnosť a zefektívnenie práce samotného mestského úradu a jeho organizácií. Využívať ho budú okrem iných aj mestskí policajti v rámci výkonu svojich pracovných úloh.

GIS sa stáva neoddeliteľnou súčasťou riadenia každého moderného európskeho mesta. Výrazne sa podieľa na znížení nákladov, zefektívnení riadenia a správy. Banská Bystrica sa radí medzi popredné slovenské samosprávy, ktoré s digitálnymi mapami dlhodobo úspešne pracujú. Systém do skúšobnej bezplatnej prevádzky zapožičala spoločnosť Gista s.r.o., ktorá systém úspešne prevádzkuje vo ôsmych slovenských mestách, okrem iného v Košiciach a Prešove. Partnerom modernizácie GIS mesta je aj spoločnosť Geodis Slovakia s.r.o., ktorá zapožičala kvalitnú leteckú snímku tzv. ortofotomapu z roku 2009.
Pre občanov bude v rámci vylepšeného GIS určite atraktívna najmä katastrálna mapa mesta, ktorá síce nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny charakter. Obsah systému sa bude mesto snažiť priebežne aktualizovať a dopĺňať. Jednou z prvých úloh bude rozšírenie o podklady územného plánu a mestskej zelene.

Tento systém, na rozdiel od iných verejne prístupných mapových portálov, by sa mal stať zárukou korektných informácií, nakoľko jeho odborným garantom je ÚHA BB, ktorý túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom odborných pracovníkov.

Údaje sú v systéme prehľadne zatriedené do samostatných mapových vrstiev, ktoré je možné navzájom kombinovať. Vrstvy sa dajú podľa požiadaviek aktualizovať a dopĺňať.
O tom, ktoré vrstvy sa zobrazia a aké mapové výstupy sa vytvoria, rozhoduje používateľ. Mapové vrstvy systém prepája s databázovými údajmi, v ktorých je možné jednoduché a prehľadné vyhľadávanie. Samozrejmosťou je tiež identifikácia objektov na mape, posun v mape a zmena mierky zobrazenia, meranie dĺžok a plôch.
Prístup do systému je možný z hlavnej webovej stránky mesta www.banskabystrica.sk kliknutím na odkaz GIS mesta Banská Bystrica, ktorý sa nachádza v ľavej časti, alebo pomocou odkazu http://mapa-banska-bystrica.gisplan.sk/.

 

Share
Share