GISportal
Jedeme i díky Vám

Středočeský kraj má novou mapovou aplikaci

Krajský úřad Středočeského kraje spustil dne 8. března letošního roku na Mapovém portálu novou mapovou aplikaci „ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“. Tématem této aplikace je vizuální prezentace územně plánovacích nástrojů ve Středočeském kraji.

Obnova mapové aplikace je zamýšleným dlouhodobým projektem Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro první spuštění aplikace ve zkušebním provozu posloužila data v digitální podobě, které krajský úřad dostal v příloze s požadavkem pro registraci územně plánovací dokumentace do státní evidence ILAS. Vzhledem k rozsahu správního území kraje, který mapová aplikace řeší, se od spuštění ve zkušebním provozu postupně navazují spolupráce s obcemi, které průběžně dodávají dokumentace a díky kterým se mapová aplikace stále aktualizuje v celém svém správním území.

Aplikace zobrazuje územně plánovací nástroje na úrovni:

 1. kraje
 • Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizace
 1. obce
 • územní plány a jejich změny
 • regulační plány
 • územní studie

Mapová aplikace obecním úřadům a široké veřejnosti nabízí mnohé funkcionality a nástroje, kterými jsou například:

 • georeferencovaná grafická část Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizací
 • georeferencovaná grafická část územních plánů (hlavní výkres, koordinační výkres včetně legend)
 • odkaz na webové stránky jednotlivých obcí
 • odkaz na ILAS (Evidenci územně plánovací činnosti) jednotlivých obcí
 • odkaz na změny územních plánů, regulační plány a územní studie
 • vrstvy zastavěných území a zastavitelných ploch
 • vyhledávání podle parcelních čísel, katastrálních území včetně nahlížení do KN ČÚZK Online
 • možnost využití nástroje Google Street View
 • možnost tisku do předdefinovaných šablon
 • možnost sdílení mapové aplikace v požadovaném rozsahu

Share
Share