GISportal
Jedeme i díky Vám

T-MAPY vstupují na geologické pole (TZ)

Hradecká společnost T-MAPY s.r.o., ve spolupráci s firmou ENACON s.r.o. poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, vyvinula software pro optimalizaci sanací horninového podloží – Toolbox SANACE pro ArcGIS 10.0.

Toolbox SANACE je koncipován jako add-in pro software ArcGIS 10.0. a umožňuje interpretovat, bilancovat a vizualizovat výsledky průzkumu znečištění lokality a dále navrhovat, hodnotit a optimalizovat způsob sanace horninového prostředí. Využitím tohoto nástroje dochází k zefektivnění procesu výběru nejvhodnější metody sanace území, přičemž se zohledňují možnosti následného využití území a náklady spojené se sanací horninového prostředí na úroveň vyhovující plánovanému využití. Nástroj umožňuje výpočet objemu kontaminovaného podloží na základě interpolace vstupních dat z průzkumných vrtů, vytvoření 3D multipatch vrstev kontaminace a dopočet objemu čisté zeminy.

Toolbox SANACE nepředstavuje nástroj, který by uživateli poskytoval vědomosti nebo zkušenosti v oblasti sanací horninového prostředí. Předpokládanými uživateli tohoto softwarového nástroje jsou sanační geologové, kteří mají dostatečné znalosti ve svém oboru. Návrh a analýza variant sanace je procesem, při kterém musí být uživatel dostatečně seznámen s geologickými a hydrogeologickými poměry lokality, vlastnostmi kontaminantů, jakož i s ostatními aspekty ovlivňujícími tento proces a spolu s přírodními poměry vytvářející koncepční model znečištění lokality.

 

Share
Share